ศิลปะพม่า

ศิลปะพม่า ความสวยงามอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของประเทศพม่าเป็นอย่างไร

ศิลปะพม่า ความหลากหลายในเรื่องของศิลปะพม่าที่แบ่งไปตามยุคตามสมัย

ศิลปะพม่า ศิลปะในแต่ละประเทศ จะมีความแตกต่างกัน จะขึ้นอยู่กับวัฒนธรรม ของแต่ละประเทศ และในศิลปะมีชื่อเสียง ทีาจะมีความโดดเด่น ที่เราเห็นได้ชัดก็คือ ศิลปะพม่า ซึ่งจะเป็นศิลปะที่มี ความหลากหลายทางด้าน รูปแบบที่แตกต่างกัน และในแต่ละรูปแบบนั้น ก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะ ที่สวยงามคนละแบบ

ไม่ว่าจะเป็นเจดีย์แบบมอญ พม่า ที่จะเป็นเอกลักษณ์ของ ศิลปกรรมของพม่า อีกทั้งยังมีสัญลักษณ์ ที่จะบ่งบอกถึงประวัติศาสตร์ หรือการเมืองระหว่างพม่า และประวัติศาสตร์ของมอญ นอกจากนี้ก็ยังมีศิลปะ ที่เป็นพระพุทธรูปแบบพม่า ที่ได้รับอิทธิพลมาจาก ประเทศอินเดียและลังกา

และจะมีการรวบรวม ศิลปกรรมของพม่าไว้ แต่ก็รวมรวมได้ไม่หมด เนื่องจากดงเจดีย์ของพม่านั้น จะมีอยู่เป็นจำนวนมาก เป็นหลักหมื่นองค์ก็ว่าได้ และได้มีการรวบรวม ข้อมูลศิลปกรรมของพม่า ไว้ได้อย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็น สถาปัตยกรรมพม่า ศิลปะพม่าจิตรกรรม และ ประติมากรรมพม่า และศิลปกรรมของพม่านั้น

ก็ได้ส่งอิทธิพลมาสู่ไทย ที่ถือว่าเป็าความสัมพันธ์ ด้านวัฒนธรรมที่เรา สามารถพบได้ทั่วๆไป ในแถบไอาเซียน และศิลปะพม่าส่วนใหญ่ ได้รัยอิทธิพลมาจาก พระพุทธศาสนา ซึ่งจะรวมไปถึงจิตวิญญาณ และการใช้ชีวิตของพม่า เนื่องจากประเทศพม่านั้น นับถือพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด และจะมีแบบแผนต่างๆ

ของงานศิลปะทุกด้าน จึงทำให้ชาวพม่า ปฏิบัติอย่างเข้มงวด ทีทจะเป็นไปตาม ประเพณี วัฒนนธรรมต่างๆ ของพระพุทธศาสนา ในถือได้ว่าเป็นดินแดน แห่งพุทธศิลป์ที่ใหญ่ที่สุด ในเอเชียเลยก็ว่าได้ 

นิยามศิลปะ ศิลปะพม่า ศิลปะพม่าในยุคสมัยปยู ศิลปะสถาปัตฯ ในช่วงราวพุทธศตวรรษที่ 12-14 

ศิลปะพม่า

ในศิลปะของพม่านั้น จะเป็นไปตามยุคสมัยซึ่ง ศิลปะสมัยปยู Pyu จะได้รับอิทธิพลมาจาก ศิลปะอมราวดี ที่มีความเก่าแก่ทางดเาน ของวัฒธรรมทางพุทธศาสนา โดยมีการแพร่หลาย มาจากประเทศอินเดีย และมาในภาคกลางของพม่า โดยจะเริ่มมีมาตัแต่ พุทธศตวรรษที่ 11 หรือราวๆพุทธศตวรรษที่12-13

ตัวอย่างเช่น เจดีย์บูปะยา หรือภูปะยา โดยจะหมายถึงเจดีย์หรือวัด ที่จะเหมือนน้ำเต้าหรือบวบ ซึ่งมีพระเจ้าปยุสะวาทิ ได้จะเป็นผู้สร้างเจดีย์บูปะยา โดยทำให้มีรูปร่างที่เหมือนกับ รูปน้ำเต้าโดดนมีตุดประสงค์ ในการควบคุมปัญจรูปด้วย เจดีย์บูปะยาจะเป็นเจดีย์แบบปยู โดยมีมีพื้นฐานมาจาก สถูปอมราวดี

จะมีลักษณะอยู่ในผังกลม และในส่วนขององค์ระฆัง ก็ยืดสูงจะเป็นรูปทรงกระบอก และในส่วนล่างของคอด จะเป็นการสืบเนื่องมาจาก เจดีย์บอบอจี และในส่วนของปล้องไฉน ก็จะเป็นรูปทรงกรวย โดยที่ไม่มีบัลลังก์ และนังมีหลักฐานด้วยว่า ได้เกิดแผ่นดินไหวทำให้ ต้องเสียหายอย่างหนัก ในปี พ.ศ. 2518

แต่ในปัจจุบันได้มีการ บูรณะขึ้นมาใหม่แล้ว จากที่เป็นรูปแบบเจดีย์ จนมาเป็นเจดีย์แบบปยู โดยไม่มีอิทธิพลของเจดีย์ ที่เป็นแบบพม่าเข้ามาผสม โดยเฉพาะรูปแบบของฐาน และในส่วนขององค์ระฆัง ก็จะมีความเป็นไปได้ว่า เจดีย์บูปะยาจะมีอายุ ก่อนรัชกาลพระเจ้าอนิรุทธิ์ และสามารถกำหนดอายุได้ ซึ่งอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ 14 ถือว่าเป็น ศิลปะพม่ายุคเก่า ที่น้าสนใจเป็นอย่างมาก

ความหมายศิลปะ ศิลปะพม่า ความน่าสนใจของศิลปะพม่าในสมัยมอญ ศิลปะไทย ในช่วงราวกลางพุทธศตวรรษที่ 14 

ศิลปะพม่า-มอญ หรือ ศิลปะสมัยมอญ Mon จะเป็นศิลปกรรมที่ ได้รับอิทธิพล ที่มีการสืบเนื่องมาจาก เมืองศรีเกษตรโดนมีหลักฐาน ที่แสดงให้เห็นถึงประติมากรรม ที่ได้มีการสร้างข้ึนในศาสนาฮินดู และได้รับอารยธรรมอินเดีย โดยมีหลักฐานทางโบราณคดี ที่เป็นพระพุทธรูป ศิลปะแบบอมราวดี ที่อยู่ใกล้กับเมืองสะเทิม

ที่ได้มีการเชื่อมโยงกับ อารยธรรมโบราณของ ทางตอนใต้ของพม่า และที่เราเห็นได้ชัดก็คือ ชเวดากอง ที่จะมีความหมายว่า ทองแห่งเมืองดากอง ซึ่งถือว่าเป็นมหาธาตุที่สำคัญ ประจำเมืองย่างกุ้ง และยังเป็นศูนย์รวมจิตใจ ของชาวพม่าอีกด้วย โดยมีตำนานที่กล่าว ย้อนไปถึงในสมัยพุทธกาล

โดยมีมีการเชื่อมโยงกับ พระเกศาธาตุ 8 เส้น และรูปแบบทางศิลปกรรม ของเจดีย์ก็จะเป็นเจดีย์ ที่เป็นแบบมอญกับพม่า โดยรูปแบบในปัจจุบัน จะอยู่ในการบูรณะครั้งใหญ่ ที่เกิดขึ้นในสมัยพระนางชินสอบู และพระเจ้าธรรมเจดีย์ และน่ามีอยู่ใน พุทธศตวรรษที่ 20-21 จะเป็นรูปแบบทางศิลปกรรม

ที่เป็นเป็นเจดีย์ในผัง ในรูปสี่เหลี่ยมยกเก็จ 3 ชั้น โดยจะมีความพิเศษ กว่าเจดีย์ที่เป็นแบบมอญ และจะประกอบด้วย ฐานชั้นล่างที่จพลาดเอียง โดยอยู่ในผังสี่เหลี่ยมยกเก็จ ถัดมาก็จะเป็นผัง ที่เป็นแปดเหลี่ยมยกเก็จ และฐานเขียงกลมโดยที่ จะมีการซ้อนลดหลั่นกัน และองค์ระฆัง

จะมีการรัดอกและประดับ ด้วยลายเฟื่องอุบะ ซึ่งเจดีย์จะไม่มีบัลลังก์ ซึ่งจะเป็นลักษณะเฉพาะ ของเจดีย์ที่เป็นแบบพม่าและมอญ และในส่วนที่เป็นปล้องไฉน ก็จะมีลักษณะห่าง และต่อด้วยปัทมบาทปลียาว และฉัตรเจดีย์ชเวดากอง ก็เป็นต้นแบบของพระธาตุ อันศักดิ์สิทธิ์ของชาวมอญ จนทำให้ชาวพม่าได้มีการ สร้างเลียนแบบขึ้นเป็นจำนวนมาก 

ศิลปะพม่า

สมัยพุกามกับศิลปะพม่าที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะมอญ

ศิลปะของพม่า ที่เป็น ศิลปะสมัยพกุาม Pagan ในช่วงแรกนั้นจะเป็น ศิลปะวัฒนธรรมที่ได้รับ อิทธิพลมาจากศิลปะมอญ โดยจะมีการปรากฏ ในงานศิลปกรรมต่างๆ โดยเฉพาะงานสถาปัตยกรรม ภายในเมืองพุกาม ที่จะเต็มไปด้วยโบราณสถาน ไม่ว่าจะเป็นเจดีย์ หรรือวิหารที่เป็นรูปทรงต่างๆ ที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก

สืบเนื่องมาจากศิลปะพุกาม และยังเป็นศิลปะแบบมอญ แต่เมื่อได้มาตีเมืองสะเทิม จึงได้รับพุทธศาสนา ไปจากมอญด้วยจึงทำให้ ศาสนสถานต่างได้มีการ ก่อด้วยอิฐที่เป็นช้ันเดียว โดยจะใช้หินเป็นเครื่องตกแต่ง ซึ่งแสดงถึงอิทธิพลที่เป็นแบบ ผสมระหว่างศิลปะพื้นเมือง กับศิลปะของทางอินเดีย

ช่วงต้นไปจนถึงช่วงกลาง ในสมัย พุกามนั้นทำให้ ศิลปะพม่าที่เป็นแบบ เมืองพุกามของพม่าอย่างแท้จริง และได้มีการพัฒนาข้ึน ในระยะเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อของ อิทธิพลวัฒนนธรรมมอญ จึงได้มีการพัฒนาให้ เป็นของพม่าอย่างแท้จริง เราจะเห็นได้จาก เจดีย์ซเวซิกอง โดยเจดีย์จะประกอบไปด้วย ฐานในผังสี่เหลี่ยม

โดยที่เพิ่มมุม เป็นสามชั้น โดยในแต่ละชั้นนั่น ก็จะมีการประดับ ด้วยภาพชาดก และมีทางประทักษิณพร้อมกับ บันไดขึ้นในทุกๆด้าน โดยมุมจะการประดับด้วย สถูปิกะและในส่วนของ องค์ระฆังนั้นจะประดับด้วย รัดอกและบัวคอเสื้อ ตามแบบเจดีย์ของพม่าโดยทั่วไป โดยจะไม่มีบัลลังก์

และถัดขึ้นไปก็จะมีปล้องไฉนที่เป็น รูปทรงกรวยแบบเตี้ย ปัทมบาทและปลีสั้นนั้น จะถือว่าเป็นลักษณะสำคัญ ของเจดีย์ในแบบพม่าในสมัย ศิลปะพุกาม อย่างแท้จริง ถือว่ามีเอกลักเฉพาะ ที่มีความแตกต่างกัน ไปตามยุคตามสมัย 

รูปแบบของศิลปะพม่าในยุคสมัยหลังหรือสมัยอมรปุระและมัณฑเลย์

ศิลปะพม่า

ศิลปะพม่าในยุคสมัยหลัง โดยมีกาคเลียนแบบ ศิลปะแบบประเพณีของพุกาม ที่เป็นการสลักไม้ ขอองพม่าในสมัยมณัฑเลยน์ ที่ยังคงความสวยงาม และยังคงงดมากจนปัจจุบัน ซึ่งศาสนาสถานในสมันนี้ ก็นิยมสร้างด้วยไม้ โดยจะมีมีลวดลาย ของเครื่องประดับต่างๆ ที่มีความอลังกาล อย่างประณีตวิจิตร

และสถาปัตยกรรมต่างๆ ของอาคารเรือนไม้นั้น ก็นิยมสร้างแบบเรือนปราสาท ชั้นซ้อนกันแบบพม่า และในการสร้างพระพุทธรูป ก็จะทำมาจากหิน โดยจะสลับกับไม้และโลหะ และในส่วนของ ประติมากรรมพม่านั้น ก็ได้แกะสลักไม่ว่าจะเป็น ประติมกรรมลอยตัว และมักจะปิดทองหรือทาสี โดยจะใช้หลากสี

ถือว่าเป็นการแสดง ให้เห็นถึงประเพณี ของ ศิลปะพม่าสมัยใหม่ หรือศิลปะพม่าในสมัยนี้ ได้กลับไปเลียนแบบศิลปะ ที่เป็นแบบประเพณีพุกาม ทำให้การสลักไม้ ของประเทศพม่า ที่เป็นสมัยในสมัยมัณฑเลย์ ก็ยังคงความงดงาม และศาสนาสถานในสมัยนี้ จะนิยมก่อสร้างด้วย เครื่องไม้ที่มีลวดลาย

และเครื่องประดับสวยงาม และมีความอลังการอย่างมาก เป็นประณีตวิจิตรอย่างยิ่ง ซึ่งพระพุทธรูป ทึ่อยู่ในสมัยหลังพุกาม หรือในสมัยใหม่นั้น จะมีการก่อสร้างมากมาย โดยจะการสร้างพระพุทธรูป มาจากหินสลักไม้และโลหะ และสำหรับประติมากรรม ก็ได้มีการแกะสลัก ไม่ว่าจะเป็นแบบลอยตัว หรือภาพสลักนูน

ซึ่งถือว่าในแต่ละยุค แต่ละสมัยของพม่านั้น จะมีการเปลี่ยนแปลง และมีการพัฒนาขึ้น จนทำให้ศิลปะของพม่า มีความงดงามอย่างมาก หากใครได้ไปเที่ยวพม่า จะต้องเห็นศิลปะเหล่านี้ ที่จะมีอยูในทุกๆที่ ให้เราได้ชมความงดงาม 

นิยามศิลปะ

หมู่เกาะสุรินทร์

มังงะกีฬา 

ศิลปะนิ้วมือ

รถมัสเซิลคาร์