ประเภทของศิลปะ

ประเภทของศิลปะ เข้าใจถึงศิลปะในแต่ละประเภท และแขนงต่างๆ

ประเภทของศิลปะ แขนงศิลปะ ในสาขาต่างๆ

ประเภทของศิลปะ ตั้งแต่อดีต มาจนปัจจุบันนี้ ศิลปินหลากหลายคน ก็ได้สร้างสรรค์ ผลงานศิลปะ ออกมาให้ได้เห็น กันอย่างมากมาย ที่จะเห็นว่าในแต่ละ ผลงานศิลปะ นั้นจะแตกต่างกัน ดูมีหลากหลายประเภท ประเภทศิลปะ เราสามารถที่จะ แบ่งออกได้เป็น สองประเภทใหญ่ ๆ แยกไปตามประเภท ในแต่ละความงาม นั่นเองครับ ซึ่งในแต่ละประเภท ก็จะแตกออกเป็น แขนงศิลปะ ที่แยกออกเป็นสาขา เดี๋ยวในบทความนี้ เราจะไปทำความรู้จัก ศิลปะ ในสาขาและแขนงต่าง ๆ กันได้ใน บทความศิลปะ ครั้งนี้ครับ

ประเภทของศิลปะ มารู้จักกับ ศิลปะ ในแต่ละประเภทว่าเป็นอย่างไร ?

บทความศิลปะ ในครั้งนี้จะมาพูดถึง ประเภทใหญ่ ๆ สองประเภทของ ศิลปะ ประเภทแรกก็คือ วิจิตรศิลป์ (Fine Art) และอีกประเภทคือ ประยุกต์ศิลป์ (Applied Art)

วิจิตรศิลป์ ประเภทนี้จะเป็น ศิลปะ ที่จะอำนวยประโยชน์ ในด้านของจิตใจเป็นหลัก จะมุ่งเน้นไปในเรื่อง ความงดงาม ความพึงพอใจ ที่มากกว่าจะคำนึงถึง ด้านประโยชน์การใช้ เป็นสิ่งที่มนุษย์ ได้สร้างขึ้นมาก็เพื่อ ตอบสนองกับ ความต้องการที่เน้น ในด้านจิตใจ ด้านของอารมณ์ ที่มาเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะแบ่งออกเป็น แขนงศิลปะ 6 สาขาก็คือ 

จิตรกรรม เป็นพวก ผลงานภาพเขียน

ประติมากรรม ผลงานรูปปั้น

สถาปัตยกรรม จะเป็นงานก่อสร้าง

วรรณกรรม งานบทประพันธ์

ดนตรี นาฏศิลป์ เป็นการขับร้อง การเล่นบรรเลง การรำ

การพิมพ์ภาพ พวกงานภาพพิมพ์ 

ประเภทของศิลปะ

ประเภทศิลปะ ประเภทที่สองคือ ประยุกต์ศิลป์ ที่จะเป็น ศิลปะอำนวยประโยชน์ให้ทางกาย ที่จะเน้นประโยชน์ ของทางการใช้งาน ที่จะมากกว่า ในด้านความงาม เป็นสิ่งที่มนุษย์ ได้สร้างไว้เพื่อมาตอบสนอง กับความต้องการด้านร่างกาย ที่มีการแบ่ง แขนงศิลปะ ออกมา 5 สาขาคือ

พาณิชย์ศิลป์ เป็นศิลปะที่ใช้เพื่อ ประโยชน์ทางการค้า

มัณฑนศิลป์ ที่จะเป็น ศิลปะการตกแต่ง

อุตสาหกรรมศิลป์ ศิลปะที่จะใช้ออกแบบ พวกผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์

หัตถศิลป์ จะเป็นศิลปะที่ใช้ฝีมือทำ พวกง่นฝีมือ

การออกแบบ รวมถึงการออกแบบ สื่อต่าง ๆ ด้วย

ประเภทของศิลปะ ศิลปะที่ตอบสนองกับ ความต้องการทั้งทางกาย และทางใจ

ความหมายศิลปะ ด้านความงาม รวมำปถึง ประเภทศิลปะ ก็จะสรุปในความหมายคือ ศิลปะ นั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์ ได้ทำการสร้างขึ้นมา ก็เพื่อให้เกิดความงาม เกิดความพึงพอใจ ส่วนสิ่งที่เกิดจากธรรมชาติ ถึงว่ามันมีความงดงาม แต่ก็ไม่ใช่ศิลปะ ยกตัวอย่างเช่น พระอาทิตย์ตก ดอกไม้ที่มีอยู่หลากสีสัน นั่นเองครับ

ส่วนในเรื่องความงาม เรื่องความพอใจ กับศิลปะนั้น ก็จะมีอยู่สองแบบก็คือ ความงามทางกาย กับ ความงามทางใจ 

ความงามทางกาย ก็คือศิลปะ ที่เกี่ยวเรื่องกับ การใช้วิถีชีวิต ที่เรานั้นสามารถ จะสัมผัสได้ถึง คุณค่าศิลปะ ได้แบบเป็นรูปธรรม แล้วก็ความงามทางใจ ศิลปะที่มีคุณค่า ในด้านนามธรรม จะทำให้เรานั้น ได้มีความเป็นมนุษย์ ที่มีความสมบูรณ์มากขึ้น สามารถที่จะใช้ วิถีชีวิตได้แบบที่ มีความสุขนั่นเอง อย่างเช่นในเรื่อง การปฏิบัติศีล ทางพระพุทธศาสนานั่นเอง

การแสดงออกด้านศิลปะ ที่แบ่งออกมาโดยมีแนวความคิดที่ไว้แยกแยะศิลปะ ในแต่ละประเภท

ซึ่งในการแยก ประเภทศิลปะ โดยใช้แนวความคิดนั้น วจิติรศิลป์ที่จะประกอบด้วย แขนงศิลปะ

ประเภทของศิลปะ

การแยกด้วยแนวความคิด จติรกรรม (Painting) ที่จะแสดงออกจาก ผลงานศิลปะ ที่จะมี สีแสงเงา ผลงานภาพเขียน ที่จะแบนแบะราบ เป็นรูปแบบงาน 2มิติ

การแยกของ ประติมากรรม (Sculpture) จะแสดงออกโดย วัสดุกับปริมาตร ของรูปทรง

สถาปัตยกรรม (Architecture) ก็แสดงออกโดยวัสดุ ตัวโครงสร้าง รวมกับปริมาตร พื้นที่ว่าง และรูปทรง

วรรณกรรม (Literature) เป็นการแสดงออก ด้วยศิลปะของ การใช้ภาษา ให้มีความเสนาะหู

ดนตรีนาฏกรรม (Music – Drama) จะเป็นแสดงออกถึง การใช้เสียง ใช้ภาษา และก็ท่าทาง

ส่วนทาง ประยกุต์ศิลป์ ที่เน้นเรื่องประโยชน์ การใช้สอยเป็นหลักก็จริง แต่ก็ยังคำนึง ในเรื่องของ สุนทรียภาพ ในตัวของ ผลงานศิลปะ ด้วยเหมือนกัน อย่างเช่นพวกผลงาน งานออกแบบโฆษณา ,งานออกแบบผลติภัณฑ์ ,ออกแบบตกแต่งภายใน ,เครื่องปั้นดนิเผา ,การ์ตนู ภาพประกอบในหนังสือต่าง ๆ เป็นต้น

บทความศิลปะ ตัวอย่างของ ผลงานศิลปะ ในประเภทต่างๆ ที่สื่อออกแสดงถึงอารมณ์ สุนทรียภาพ

ผลงานตัวอย่างในแต่ละประเภท ที่มีชื่อเสียงดัง ๆ ก็จะมีอย่างเช่นที่ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ Guggenheim ในเมือง Bilbao ประเทศสเปน ได้มีงาน ประติมากรรม เป็นแมงมมุขนาดใหญ่ ที่จัดตั้ง ฃแสดงอยู่ สามารถที่จะชื่นชม ดูในส่วนต่าง ๆ ผลงานศิลปะ ประติมากรรม ช้ินน้ีกันได้ครับ นับได้ว่างานชิ้นนี้เป็น สถาปัตยกรรม ประติมากรรม บนพื้นที่ว่างที่ดังจริง ๆ

ส่วนใน สถาปัตยกรรม ที่เป็นงานทางศาสนา ส่วนมากจะมี การออกแบบ ที่มีความสมดุล จะดูเหมือนกัน ซ้ายและขวา ทำให้พื้นที่ว่างจะมีลักษณะ ที่เกิดความคงที่ มีความรู้สึกได้ถึง อารมณ์ที่สงบนิ่ง แต่ว่าสง่างาม อย่างเช่น ปราสาทหินนครวัด เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา

โบสถ์เวสมินเตอร์ ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ศิลปะคริสเตียน ที่เป็นแบบแนว โกธิก การออกแบบรูปทรง นั้นจะมีความสมดุล

หากสรุปถึง ศิลปะการออกแบบ ก็จะเป็นการถ่ายทอด ทางด้านความคิด ด้านของเป้าหมาย ความต้องการ ให้ออกมาเป็นรูปธรรม ซึ่งตัวผลงาน นั้นจะก่อให้เกิดประโยชน์ ในด้านใช้สอย ควบคู่ไปกับความงาม นี่คือลักษณะในการ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ที่ต้องมีการปรับปรุง มีการแก้ไขตัวผลงาน ให้มีคุณค่ามากขึ้นครับ จนเกิดเป็น สุนทรียภาพ ขึ้นมาด้วย

ศิลปะภาพวาด

ประเพณีภาคอีสาน

รีวิวมังงะ

ภาพวาดศิลปะ

รถสปอร์ตซีดานหรู

มัสเซิลคาร์ในตำนาน